Modulo p

Neka je prost broj i neka je  niz prirodnih brojeva, takav da za svaki  vrijedi: niti je , niti  djeljiv s . Dokaži da je umnožak nekih članova ovog niza kongruentan  modulo .