Sve počinje sa teorijom brojeva...

Neka su i pozitivni cijeli brojevi, takvi da , , , , itd.

Dokaži da je .