Pronađite dvije čudne funkcije

1. Dokaži da postoji injekcija takva da funkcija , definirana s , nije injekcija ni za jedan realan broj .

2. Dokaži da postoji surjekcija takva da funkcija , definirana s , nije surjekcija ni za jedan realan broj .