Dan je kvadrat ABCD...

...sa središtem . Na stranicama dane su redom točke takve da je . Dokaži da je zbroj površina četverokuta i jednak polovini površine kvadrata.